Διαβούλευση Διαγωνισμού για το Έργο:

Ολοκλήρωση υφιστάμενου συστήματος e-university Λειτουργικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Λαμίας

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Λαμίας διεξάγει διαβούλευση για την προκήρυξη ανοικτού δημόσιου τακτικού διαγωνισμού με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά και με προϋπολογισμό ογδόντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια πενήντα  Ευρώ, (85.950,00€) με Φ.Π.Α για το έργο με τίτλο: «Ολοκλήρωση υφιστάμενου συστήματος e-university Λειτουργικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Λαμίας», η οποία θα διαρκέσει από την Τρίτη 14-2-2012 έως και την Τετάρτη 29-2-2012.

Διαβούλευση Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο «Ολοκλήρωση υφιστάμενου συστήματος e-university Λειτουργικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Λαμίας», ο οποίος προβλέπεται στο υποέργο 2 «Π.Σ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» του έργου με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ» και MIS 304287 στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»

Η Διακήρυξη είναι ανοιχτή σε δημόσια Διαβούλευση.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προτάσεις/παρατηρήσεις τους στην παρακάτω φόρμα σχολίων και εάν επιθυμούν, να αποστέλλουν το «ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ» στο email  consult@teilam.gr.

Σχετικά έγγραφα:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό:Τσιφτσής Θεόδωρος
Επίκουρος Καθηγητής
Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου
Τηλ. 22310-49369
E-mail: tsiftsis@teilam.gr

Both comments and trackbacks are currently closed.
H συγκεκριμένη ενέργεια υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση,
που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση